Onze disclaimers

Hier lees je de disclaimers die betrekking hebben op ons e-mail verkeer en onze website.

Wentzo collega's overleggen staand aan een lange tafel
René van Bemmel Wentzo

René van Bemmel

IT & Security Administrator
Wentzo slogan connect to make a difference

E-mail en website disclaimer

Bij Wentzo hebben we een e-maildisclaimer en een website disclaimer, we hebben ze hieronder voor je toegelicht.

E-maildisclaimer

De informatie verzonden met onze e-mailberichten (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) zonder onze voorafgaande toestemming is niet toegestaan. ​Als je niet de geadresseerde bent, of je hebt een e-mail van ons per ongeluk ontvangen, waarschuw de afzender dan onmiddellijk, verwijder deze e-mail en open de bijlage(n) niet. Bevat het e-mailbericht (en bijlagen) vertrouwelijke informatie, dan is het de geadresseerde(n) niet toegestaan de inhoud van deze e-mail openbaar te maken, aan derden te verstrekken, te kopiëren of voor derden toegankelijk te maken. ​Zijn in het e-mailbericht persoonsgegevens opgenomen, dan dient/dienen de geadresseerde(n) deze persoonsgegevens te verwerken conform de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy.

Wentzo collega houdt een laptop vast terwijl hij Security Insight dashboard bekijkt

Website disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website (www.wentzo.com) is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wentzo.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wentzo te mogen claimen of te veronderstellen. Wentzo streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wentzo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Service Medewerker bij Wentzo houdt een access point vast en lacht naar camera.

Wijzigingen

Mochten deze disclaimers wijzigen, dan vind je de meest recente versies hiervan op deze pagina.

René van Bemmel Wentzo

René van Bemmel

IT & Security Administrator
0577-463232

Neem contact met mij op

Hidden