Algemene Voorwaarden Wentzo BV

De entree van het kantoor van Wentzo in Garderen
Wentzo slogan connect to make a difference

Hier vind je de Algemene Voorwaarden van Wentzo bv per 1 december 2018. Heb je vragen naar aanleiding van onze voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Wentzo: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Wentzo BV gevestigd aan de Hooiweg 23 te Garderen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08137187;
b. Afnemer: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Wentzo een overeenkomst is aangegaan;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Wentzo en Afnemer;
d. Dienst: alle diensten die Wentzo in het kader van de Overeenkomst aan Afnemer levert;
e. Product: het fysieke product dat aan Afnemer geleverd wordt of dat gedurende de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld;
f. Locatie: de locatie waarop de Overeenkomst betrekking heeft en waar de Dienst geleverd wordt en/of waar Wentzo in opdracht van Afnemer werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Wentzo en Afnemer en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Wentzo en Afnemer.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Wentzo vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Wentzo niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Wentzo het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Wijzigen van de algemene voorwaarden

3.1. Wentzo behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Zij zal echter de wijzigingen tijdig en schriftelijk of via de e-mail bekend moeten maken en de wijzigingen treden in werking tenminste 30 dagen na de bekendmaking. De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op de website van Wentzo.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

4.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
4.2. Wentzo is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offertes, e-mailberichten, Overeenkomsten of op de website.
4.3. Wentzo levert geen diensten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met de wet dan wel die de rechten van derden schenden.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Afnemer en Wentzo de schriftelijke Overeenkomst hebben ondertekend dan wel nadat Afnemer op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Wentzo.
5.2. Een tot stand gekomen Overeenkomst kan niet geannuleerd worden.

Artikel 6. Looptijd en opzegging Overeenkomst

6.1. De ingangsdatum en de looptijd van de Overeenkomst komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.
6.2. Tegen het einde van de looptijd kan de Overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn die in de Overeenkomst staat.
6.3. Het is niet mogelijk de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1. Wentzo zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
7.2. Wentzo heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Afnemer, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan Afnemer door te berekenen.
7.3. Wentzo kan tijdens de installatie van Producten apparatuur van Afnemer onttrekken aan het dagelijks gebruik, indien dit door Wentzo noodzakelijk geacht wordt voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
7.4. Wentzo is bevoegd de inhoud en/of omvang van de Dienst te wijzigen indien Wentzo dat om technische of bedrijfseconomische redenen wenselijk acht. Indien de wijziging van belang is voor het gebruik van Afnemer van de Dienst, dan wordt Afnemer schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van de wijziging in de Dienst.
7.5. Wentzo staat er niet voor in dat Afnemer te allen tijde ongestoord en onbeperkt toegang heeft tot de Dienst.

Artikel 8. Internetverbinding geleverd door internetprovider

8.1. Indien Wentzo niet de internetverbinding aan Afnemer levert, dan gaat Afnemer voor de levering van de internetverbinding een overeenkomst aan met een internetprovider. Op de overeenkomst tot de levering van de internetverbinding zijn de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing.
8.2. Wentzo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de internetprovider. Indien de internetverbinding die door de telecomleverancier wordt geleverd (tijdelijk) niet beschikbaar is, dan kan Wentzo daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
8.3. Indien de internetprovider zijn verplichtingen jegens Afnemer niet nakomt, dan is dat een zaak tussen Afnemer en de internetprovider en dient Afnemer de internetprovider daarop aan te spreken en niet Wentzo.

Artikel 9. Verplichtingen van Afnemer

9.1. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes, waarvan Wentzo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wentzo worden verstrekt of voor Wentzo toegankelijk zijn.
9.2. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat Wentzo tijdig, dat wil zeggen voordat er door Wentzo begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. de Locatie, welke voldoende toegankelijk moet zijn;
b. alle informatie over de Locatie die voor Wentzo van belang kan zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden;
c. faciliteiten en voorzieningen die voor Wentzo noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
9.3. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat:
a. alle vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen of andere beschikkingen die nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden uit te kunnen voeren tijdig verleend zijn;
b. de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Wentzo te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn.
9.4. Voor zover Afnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is Afnemer verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is Afnemer hiervoor aansprakelijk.
9.5. Indien de door Afnemer aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens hem verstrekte materialen.
9.6. Afnemer stelt Wentzo in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de Overeenkomst uit te kunnen voeren.
9.7. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn inlogcodes. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van Afnemer, dan dient Afnemer Wentzo daarvan onverwijld in kennis te stellen.
9.8. Afnemer is verplicht al het mogelijke te doen om de beschikbaarheid van de draadloze internet verbinding positief te beïnvloeden.
9.9. Afnemer is verplicht het Product enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
9.10. Het is Afnemer niet toegestaan om de Dienst en/of de Producten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties.
9.11. Het is Afnemer niet toegestaan:
a. het ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, verzenden van e-mailberichten (spam);
b. opzettelijk computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden;
c. andere gebruikers van het internet (seksueel) te intimideren, ethisch onverantwoord materiaal te verspreiden of toegankelijk te maken, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan: materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie;
d. het zonder toestemming binnendringen van een computersysteem van Wentzo of van een derde (computervredebreuk);
e. inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
9.12. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de Dienst en voor het in acht nemen van door Wentzo gegeven instructies en/of adviezen.
9.13. Wentzo heeft het recht de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Afnemer ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Wentzo niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of indien Wentzo een ernstig vermoeden heeft dat Afnemer in strijd handelt met dit artikel. Wentzo zal Afnemer van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Wentzo kan worden verlangd. De betalingsverplichtingen van Afnemer jegens Wentzo blijven ook tijdens de buitengebruikstelling in stand.

Artikel 10. Verzetten van werkzaamheden of niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden

10.1. Indien de geplande werkzaamheden een week of korter voor de overeengekomen aanvangsdatum op verzoek van Afnemer worden verzet of niet kunnen worden uitgevoerd doordat Afnemer niet (tijdig) aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan, dan wordt een percentage over het op dat moment geldende uurtarief maal het gereserveerde aantal uren voor de werkzaamheden aan Afnemer in rekening gebracht, ook wanneer er sprake is van een afgenomen “As a Service” Dienst. De hoogte van het percentage is afhankelijk van het moment waarop Wentzo door Afnemer in kennis is gesteld van het verzetten van de werkzaamheden of waarop Wentzo ter kennis is gekomen dat Afnemer niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wentzo hanteert de volgende percentages:
a. Tussen 1 week en 72 uur voor de aanvangsdatum: 25%
b. Tussen 72 en 24 uur voor de aanvangsdatum: 50%
c. Binnen 24 uur van de aanvangsdatum: 100%

Artikel 11. Storing en support

11.1. Een storing in de Dienst dient door Afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk, via de incident registratieportal, via de e-mail of telefonisch bij de Supportdesk van Wentzo gemeld te worden.
11.2. Het soort Overeenkomst dat Afnemer is aangegaan met Wentzo bepaalt onder andere:
• De bereikbaar voor het melden van een storing of het aanvragen van support;
• De reactietijd;
• De responstijd;
• Of er een jaarlijks controlebezoek inbegrepen is.
11.3. Indien een storing in de Dienst veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van Afnemer of een, niet door Wentzo inschakelde, derde, dan zijn alle kosten die Wentzo heeft moeten maken om de storing te verhelpen voor rekening van Afnemer.
11.4. Indien Afnemer support aanvraagt die buiten zijn Overeenkomst valt, dan worden de kosten voor het support overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven van Wentzo aan Afnemer in rekening gebracht.
11.5. Afnemer dient Wentzo de mogelijkheid te geven om de storing te onderzoeken en te verhelpen.
11.6. Wentzo garandeert niet dat alle gebreken en/of onvolkomenheden in de Dienst verholpen kunnen worden. In dat geval zal Wentzo, indien mogelijk, een work around creëren voor de situatie.

Artikel 12. Ter beschikking stellen van het Product

12.1. Indien het Product gedurende de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld (bruikleen), dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
12.2. Het Product blijft te allen tijde eigendom van Wentzo. Het is Afnemer niet toegestaan het Product onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen of te bezwaren. Het is Afnemer enkel toegestaan het Product aan een derde ter beschikking te stellen indien dat volgt uit de Overeenkomst.
12.3. Afnemer is vanaf het moment dat het Product aan hem ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het Product.
12.4. Het is Afnemer nimmer toegestaan om enige wijziging of reparatie aan het Product uit te voeren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van Wentzo.
12.5. Bij schade aan of verlies van het Product is Afnemer verplicht Wentzo hier zo spoedig mogelijk over in te lichten. Na deze melding wordt het Product voor rekening van Afnemer door Wentzo gerepareerd of vervangen. Indien er sprake is van normale slijtage aan het Product, dan worden de kosten voor de reparatie of vervanging niet aan Afnemer in rekening gebracht.
12.6. Afnemer dient alle maatregelen te nemen die het doel hebben de schade zoveel mogelijk te beperken.
12.7. Indien Afnemer niet in staat is de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid voor het Product te dragen, dient Afnemer het Product naar behoren te verzekeren tegen de risico’s.
12.8. Na beëindiging van de Overeenkomst wordt het Product door Wentzo bij Afnemer opgehaald.
12.9. Wentzo kan gedurende de Overeenkomst besluiten het Product te vervangen.

Artikel 13. Prijzen

13.1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn excl. btw.
13.2. Wentzo heeft het recht haar prijzen voor Producten tijd tot tijd aan te passen.
13.3. Wentzo past jaarlijks een inflatiecorrectie toe op de Overeenkomst. Hiervoor volgt zij de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende inflatie. Het tarief van een Overeenkomst wordt jaarlijks per 1 januari gecorrigeerd, volgens de jaarmutatie Consumentenprijsindex van de maand oktober van het voorgaande jaar (jaarmutatie CPI). Bij de berekening van het nieuwe tarief wordt uitgegaan van het laatst geldende tarief (jaar-op-jaarmethode). Als de CBS Consumentenprijsindex negatief is, zullen de tarieven niet worden aangepast. Een prijsverhoging zoals omschreven in dit artikel geeft Afnemer niet het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij het tarief met meer dan de consumentenprijsindex wordt verhoogd.
13.4. Wentzo brengt geen reis- en/of voorrijkosten in rekening. In plaats daarvan geldt het tijdstip van vertrek vanaf het Wentzo kantoor als het aanvangsmoment van de werkzaamheden en wordt vanaf dat tijdstip het uurtarief in rekening gebracht. De tijd van de terugreis vanaf de Locatie naar het kantoor van Wentzo wordt niet in rekening gebracht.

Artikel 14. Meerkosten

14.1. Indien Wentzo tijdens de uitvoering van de werkzaamheden stuit op omstandigheden waardoor zij kosten moet maken die zij bij het aangaan van de Overeenkomst niet had voorzien of indien door externe invloeden er extra kosten door Wentzo moeten worden gemaakt, dan komen deze extra kosten voor rekening van Afnemer. Afnemer wordt zo spoedig mogelijk van deze kosten in kennis gesteld.
14.2. Indien Afnemer werkzaamheden uitgevoerd wenst te hebben en/of diensten geleverd wenst te hebben die buiten de Overeenkomst vallen, dan worden de kosten hiervoor apart aan Afnemer in rekening gebracht.
14.3. Indien op verzoek van Afnemer de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dat tot meerkosten leiden. Deze meerkosten komen voor rekening van Afnemer. Wentzo kan niet verplicht worden om akkoord te gaan met een verzoek van Afnemer om de Overeenkomst te wijzigen.

Artikel 15. (Op)leveringstermijn

15.1. Opgegeven (op)leveringstermijnen worden door Wentzo bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn.
15.2. De (op)leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat Wentzo kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde materialen en zaken tijdig aan Wentzo worden geleverd en de door derden in opdracht van Wentzo te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de (op)leveringstermijn met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
15.3. De (op)leveringstermijn zal ook worden verlengd, indien Afnemer na het sluiten van de Overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
15.4. In het geval dat een door Wentzo opgegeven (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
15.5. Overschrijding van een (op)leveringstermijn geeft nooit recht aan Afnemer tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 16. Betaling

16.1. Afnemer dient de van Wentzo ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
16.2. Indien Afnemer het totale factuurbedrag betaalt binnen 30 dagen na de factuurdatum, dan is het Afnemer toegestaan de op de factuur vermelde kredietbeperking in mindering te brengen op het factuurbedrag.
16.3. Indien Afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan is Afnemer in verzuim. Bij betaling na gestelde betalingstermijn is Afnemer verplicht om de op de factuur vermelde kredietbeperking te voldoen. Tevens is in dat geval de Afnemer, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Afnemer in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
16.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart Afnemer te dien aanzien anders.
16.5. Indien Afnemer geen gehoor geeft aan de gestuurde herinnering, dan heeft Wentzo het recht de toegang tot de Dienst te blokkeren totdat alle openstaande facturen (inclusief rente en aansluitkosten) zijn voldaan. Wentzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die Afnemer door de blokkering lijdt.
16.6. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
16.7. Indien Afnemer bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
16.8. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
16.9. Het is Wentzo toegestaan een betaalschema toe te passen. Indien in de offerte is opgenomen dat de 30/40/30-regeling van toepassing is, dan wordt 30% van het factuurbedrag binnen 10 dagen betaald na totstandkoming van de Overeenkomst, 40% van het factuurbedrag binnen 10 dagen betaald na aanvang van de levering en 30% van het factuurbedrag binnen 30 dagen betaald na oplevering.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud bij verkoop van Product

17.1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Wentzo, totdat alle vorderingen die Wentzo op Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
17.2. Zolang de eigendom van de Producten niet op Afnemer is overgegaan, mag Afnemer de Producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. doorverkopen.
17.3. Afnemer is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Wentzo te bewaren. Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Wentzo veilig te stellen.
17.4. Indien Afnemer zijn verplichtingen jegens Wentzo niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Wentzo gerechtigd alle Producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Wentzo op volledige schadevergoeding.
17.5. Indien Wentzo gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is Afnemer verplicht Wentzo toegang te verlenen tot alle locaties waar de Producten van Wentzo zich bevinden.
17.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk Wentzo daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Wentzo.
17.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Wentzo toekomende rechten onverlet.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding

18.1. Wentzo is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Wentzo bij het uitvoeren van de Overeenkomst wordt of dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen of aan een andere gevaarlijke situatie;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de Overeenkomst Wentzo ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
18.2. Wentzo is bevoegd de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Afnemer geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
b. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
c. Afnemer surseance van betaling verzoekt of deze aan Afnemer wordt verleend, ingeval Afnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Afnemer niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
18.3. Ingeval van opschorting of gedeeltelijke of gehele ontbinding van de Overeenkomst is al hetgeen Afnemer aan Wentzo verschuldigd is direct opeisbaar.

Artikel 19. Onderhoudswerkzaamheden

19.1. Wentzo heeft het recht de Dienst tijdelijk op te schorten en Producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het tijdelijk niet leveren van de Dienst en/of het tijdelijk buitengebruik stellen van Producten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van Wentzo voor door Afnemer mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.
19.2. Indien mogelijk wordt Afnemer vooraf via de e-mail in kennis gesteld van onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en verjaring

20.1. Wentzo kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van Afnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Afnemer te werk zijn gesteld.
20.2. Wentzo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wentzo is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
20.3. Wentzo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken waaraan dan wel waarop Wentzo werkzaamheden verricht.
20.4. Wentzo garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Afnemer erkent dat de Dienst onderbroken kan worden door diverse redenen. Wentzo zal pogen een volledige continuïteit van de Dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Wentzo is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de Dienst, tenzij de onderbreking van de Dienst door toedoen van Wentzo onredelijk lang is.
20.5. Wentzo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door Afnemer toegepaste inlogcodes. Wentzo is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.
20.6. Wentzo is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelingen van andere afnemers of internetgebruikers.
20.7. Wentzo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Wentzo in, Afnemer eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
20.8. Wentzo is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het Product.
20.9. Indien Afnemer of een derde wijzigingen aanbrengt aan het door Wentzo (op)geleverde, sluit Wentzo iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
20.10. Wentzo kan eisen stellen aan de apparatuur, verbindingen en/of bekabelingen die aanwezig zijn op de Locatie. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, dan kan Wentzo niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Dienst en/of de Producten.
20.11. Wentzo is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door Afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van Afnemer.
20.12. Wentzo is niet aansprakelijk voor schade in verband met informatie die Afnemer bij het gebruik van de Dienst bereikt.
20.13. Wentzo is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies of verminking van gegevens die via de e-mail worden verstuurd.
20.14. Wentzo aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden, zoals een storing in de internet verbinding die door een telecomleverancier aan Afnemer wordt geleverd.
20.15. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Wentzo nimmer worden aangerekend.
20.16. Iedere aansprakelijkheid van Wentzo voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, omzetverlies, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, dataverlies en bedrijfsstoring.
20.17. Indien Wentzo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wentzo beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Wentzo gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wentzo beperkt tot het bedrag dat Afnemer aan Wentzo betaald heeft voor het (op)geleverde (excl. btw) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de jaarlijkse vergoeding die daarvoor door Afnemer aan Wentzo betaald is (excl. btw).
20.18. Afnemer vrijwaart Wentzo voor vorderingen die derden tegen Wentzo instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Wentzo niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. Afnemer is gehouden Wentzo op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Wentzo mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
20.19. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Afnemer uit welken hoofde ook jegens Wentzo vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Afnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens Wentzo kan aanwenden. 20.20. Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens Wentzo handelt, dan dient
Afnemer alle schade te vergoeden die Wentzo daardoor heeft geleden.

Artikel 21. Overmacht

21.1. Wentzo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: overmacht van toeleveranciers van Wentzo; weersinvloeden waaronder blikseminslag; internet-, telefoon,- of stroomstoring; kortsluiting; natuurrampen; terrorisme of oorlog; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Wentzo door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Wentzo of van haar leverancier; overheidsmaatregelen.
21.2. In geval van overmacht zal Wentzo vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de Overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering van de Overeenkomst. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Wentzo als de Afnemer, eventueel onder aanpassing van de door de Afnemer te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten. 21.3. Voor zover Wentzo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wentzo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Afnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22. Intellectueel eigendom

22.1. Door het ter beschikking stellen van software, de Dienst, Producten en dergelijke worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Afnemer verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde software, de Dienst, Producten en dergelijke berusten uitsluitend bij Wentzo of bij haar licentiegever.
22.2. Afnemer verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Wentzo.
22.3. Het is Wentzo toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.
22.4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit software, de Dienst, Producten of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
22.5. Indien Afnemer in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Wentzo, dan heeft Wentzo het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Afnemer recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Wentzo daardoor heeft geleden aan Afnemer in rekening gebracht.
22.6. Wentzo heeft het recht de naam van Afnemer en/of het logo van Afnemer op haar website te plaatsen als zijnde een afnemer van Wentzo.
22.7. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens Afnemer zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart Afnemer dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Wentzo voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 23. Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

23.1. Elk der partijen is gehouden alle gegevens en informatie betreffende de ander partij of diens bedrijf, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot ideeën, methodes, prijzen, klanten en relaties en knowhow, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst, geheim te (doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
23.2. Wentzo behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vergaarde kennis en ervaring voor ander doeleinden te gebruiken.
23.3. Afnemer vrijwaart Wentzo voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door Afnemer, tenzij Afnemer aantoont dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Wentzo zijn toe te rekenen.
23.4. Wentzo verwerkt persoonsgegevens die door betrokkenen zelf aan haar verstrekt zijn in overeenstemming met haar privacy beleid. Het privacy beleid van Wentzo staat op haar website.
23.5. Indien Wentzo in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in opdracht van de Afnemer verwerkt, dan zullen partijen de afspraken i.v.m. deze gegevensverwerking vastleggen in een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 24. Overdracht van rechten en verplichtingen

24.1. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij Wentzo daarvoor schriftelijke toestemming verleent.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

25.1. Op elke overeenkomst tussen Wentzo en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
25.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen Afnemer en Wentzo worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wentzo gevestigd is